پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز

پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد

:: پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد
پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز

پوکه معدنی و بافت گرانویل 

پوکه معدنی بافتی می باشد از سنگ های بالایی که بصورت شکر می باشد،که دارای پارامترهای عالی و قابل توجهی از نظر تجاری ،استخراج و غیره می باشد.از انعطاف زیای برخوردارندو در زمان استخراج به آسانی منفجر می شوند. رنگ های متدوال و موجود آن معمولا خردل و گاهی خاکستری تا قهوه ای هم دیده می شود. 

 بافت گلاسیال 

بافت گلاسیال معمولا به رنگ خاکستری می باشد و گاهی نیز به رنگ خاکستری تیره یافت می شود. نام این سنگ در لغت پرلیت به مروارید نیز اطلاق می شود. پرلیت شیشه ای در گنبدها و در زیر پرلیت های با بافت گرانولر قرار دارد، وجود ابسیدین در پرلیت ها، بطور طبیعی مختص به پرلیت های دارای بافت شیشه ای است که بگونه «بدام افتاده» در آنها یافت می شود .حلقه های هم شکل حول محور هرگر هک ابسیدین، شاید بتواند حوزه تناوبی میدان عملکرد نیروهای حاصل از افزایش حجم را تا مرکز کنونی پرلیت-ابسیدین بازگو کند. به سوی مرکز، مقادیر ابسیدین در پرلیت شیشه ای رو به افزایش می گذارد. به همین سان، یافته ها در ذخایر پرلیت، یک مرکز فلسیتی یا ریولیتی، برش جریانی و مواد و ساختمان های دیگر را که با روان های ولکانیکی و گنبدها ارتباط دارند، نشان می دهد. فزون بر ابسیدین که ممکن است در آن انکلوزیون تریدیمیت نیز تشخیص داده شود، بیشتر اجسام انبساط ناپذیری چون کواترز، فلدسپات، بیوتیت، منیتیت و دیگر کانی های فرعی ،ممکن است در پرلیت یافت شوند. بررسی های میکروسکوپی از دانه های پرلیت منبسط شده، ساختمانی درونی را، در پیکر خانه سلولی و بطور کامل تغییرپذیر، آشکار می کند که خود بستگی به خاستگاه اصلی پرلیت دارد(بیلی و کیدی، 1962). پرلیت های سخت بعنوان ماسه همراه با گچ و بتون مناسب اند ،پرلیت نرم که برای این کاربردها مناسب نیست، آسیاب خواهد شد و بصورت آماده برای تهیه کمک صافی استفاده میشود.

پوکه معدنی تبریز    پوکه معدنی بستان آباد

منبع اصلی مطلب : پوکه معدنی تبریز 09149316286
برچسب ها : پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد


پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز

پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد

:: پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد
پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز

پوکه معدنی و بافت گرانویل 

پوکه معدنی بافتی می باشد از سنگ های بالایی که بصورت شکر می باشد،که دارای پارامترهای عالی و قابل توجهی از نظر تجاری ،استخراج و غیره می باشد.از انعطاف زیای برخوردارندو در زمان استخراج به آسانی منفجر می شوند. رنگ های متدوال و موجود آن معمولا خردل و گاهی خاکستری تا قهوه ای هم دیده می شود. 

 بافت گلاسیال 

بافت گلاسیال معمولا به رنگ خاکستری می باشد و گاهی نیز به رنگ خاکستری تیره یافت می شود. نام این سنگ در لغت پرلیت به مروارید نیز اطلاق می شود. پرلیت شیشه ای در گنبدها و در زیر پرلیت های با بافت گرانولر قرار دارد، وجود ابسیدین در پرلیت ها، بطور طبیعی مختص به پرلیت های دارای بافت شیشه ای است که بگونه «بدام افتاده» در آنها یافت می شود .حلقه های هم شکل حول محور هرگر هک ابسیدین، شاید بتواند حوزه تناوبی میدان عملکرد نیروهای حاصل از افزایش حجم را تا مرکز کنونی پرلیت-ابسیدین بازگو کند. به سوی مرکز، مقادیر ابسیدین در پرلیت شیشه ای رو به افزایش می گذارد. به همین سان، یافته ها در ذخایر پرلیت، یک مرکز فلسیتی یا ریولیتی، برش جریانی و مواد و ساختمان های دیگر را که با روان های ولکانیکی و گنبدها ارتباط دارند، نشان می دهد. فزون بر ابسیدین که ممکن است در آن انکلوزیون تریدیمیت نیز تشخیص داده شود، بیشتر اجسام انبساط ناپذیری چون کواترز، فلدسپات، بیوتیت، منیتیت و دیگر کانی های فرعی ،ممکن است در پرلیت یافت شوند. بررسی های میکروسکوپی از دانه های پرلیت منبسط شده، ساختمانی درونی را، در پیکر خانه سلولی و بطور کامل تغییرپذیر، آشکار می کند که خود بستگی به خاستگاه اصلی پرلیت دارد(بیلی و کیدی، 1962). پرلیت های سخت بعنوان ماسه همراه با گچ و بتون مناسب اند ،پرلیت نرم که برای این کاربردها مناسب نیست، آسیاب خواهد شد و بصورت آماده برای تهیه کمک صافی استفاده میشود.

پوکه معدنی تبریز    پوکه معدنی بستان آباد

منبع اصلی مطلب : پوکه معدنی تبریز 09149316286
برچسب ها : پرلیت ,معدنی ,پوکه ,بافت ,ابسیدین ,یافت ,پوکه معدنی ,بستان آباد ,معدنی بستان ,معدنی تبریز ,پرلیت شیشه ,پوکه معدنی تبریز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : پوکه معدنی تبریز : 09149316286 پوکه معدنی بستان آباد